Legislație executori judecătorești

Experiență, implicare, flexibilitate

Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale, așa cum a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, republicată de Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor și dându-se textelor o nouă numerotare

Drept administrativ

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 și, ulterior adoptării, a mai fost modificată și republicată.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, legislație conexă și jurisprudență, modificată prin Legea nr. 212/2018.

Drept bancar

Potrivit Lege(a) nr. 31 / 2006 se stabilesc principiile și cadrul general pentru utilizarea creanțelor, în vederea obținerii de finanțare prin intermediul securitizării, precum și reglementarea drepturilor și obligațiilor părților la o operațiune de securitizare.

Se reglementează condițiile minime de acces la activitatea de creditare și desfășurarea acesteia pe teritoriul României, prin instituțiile financiare nebancare, în scopul asigurării și al menținerii stabilității financiare conform Lege(a) nr. 93/2009.

In condițiile Lege(a) 190/1999 se reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.

Ordonanța de urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, pentru a permite creditorilor să îndeplinească obligațiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieței interne comunitare.

Ordonanța de urgență Nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind condițiile de acces la activitate pentru instituțiile de credit și de desfășurare a acesteia pe teritoriul României,  competențele și instrumentele pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

Drept civil

În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, cu respectarea dispozițiilor Lege(a) nr. 31/1990.

Lege(a) nr. 71/2011 privind punerea de acord a legislației civile existente cu prevederile acestuia, precum și soluționarea conflictului de legi rezultat din intrarea în vigoare a Codului civil.

Lege(a) nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractant.

Lege(a) nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia, regăsim Lege(a) nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Lege(a) nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia și descărcarea de datorii, în condițiile prezentei legi.

Stabilirea taxelor judiciare de timbru prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 80/2013, datorate de către toate persoanele fizice și juridice, care reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, precum și de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ordonanța nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

Drept european

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 creează un titlu executoriu european pentru creanțele care nu sunt contestate de debitorii lor.

Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială conform Regulamentul (CE) nr. 1215/2012.

Transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă între statele membre ale UE, potrivit Regulamentului (CE) 1393/2007 privind comunicarea în statele membre ale UE a actelor în materie civilă.

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

Drept execuțional

Hotarâre nr.19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc.

Lege(a) nr. 188/2000 stabilește ca executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.

Se aprobă onorariile minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2550C/2006.

Conform Regulament din 5 februarie 2001, executorii judecătorești sunt investiți să îndeplinească un serviciu de interes public constând în executarea silită a dispozițiilor civile din titlurile executorii, precum și alte atribuții date prin lege în competența lor.

Drept financiar, fiscal - Procesual fiscal

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Hotărâre(a) nr. 1/2016.

Lege(a) nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Lege(a) nr. 207/2015 cu privire la  Codul de procedura fiscala.

Lege(a) nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Lege(a) 297/2004 reglementează înființarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor și a organismelor de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Drept penal - Procesual penal

Prin Lege(a) nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala se stabilesc normele de procedură penală, care urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și a celorlalți participanți în procesul penal.

Noul Cod Penal actualizat, parte integrantă din Lege(a) 286/2009, este actul normativ care reunește normele ce constituie dreptul comun în materia dreptului penal. Este un ansamblu al principalelor norme juridice care definesc infracțiunile și stabilesc sancționarea lor.

LINK-URI DE EXECUTARE SILITĂ

LINK-URI DE INTERES

LINK-URI INTERNAŢIONALE

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms