Comunicarea actelor de procedură

Instanţa de judecată poate dispune comunicarea în mod nemijlocit
a actelor de procedură prin executorul judecătoresc.

COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

La cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, instanţa de judecată poate dispune comunicarea în mod nemijlocit a actelor de procedură prin executorul judecătoresc, care va fi ţinut să îndeplinească formalităţile procedurale. În acest sens comunicarea se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de înmânare certificată de executorul judecătoresc.

  • dacă destinatarul primeşte actul de procedură dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări,
  • dacă destinatarul refuză să primească actul de procedură, executorul judecătoresc o va depune în cutia poştală (în lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare și va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări, executorul judecătoresc are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afişarea înştiinţării, să depună actul de procedură, precum şi procesul-verbal la sediul său ori, după caz, la cel al primăriei în raza căreia destinatarul locuieşte sau îşi are sediul, urmând ca acestea să comunice actul de procedură; când părţii sau reprezentantului ei i s-a înmânat actul de către funcţionarul anume desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 de ore de la înmânare, să înainteze executorului judeccătoresc dovada de înmânare precum şi procesul-verbal; când termenul s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna actul, funcţionarul anume însărcinat din cadrul primăriei va înainta executorului judecătoresc de îndată, actul de procedură ce trebuia comunicat, precum şi procesul-verbal),
  • dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reşedinţă sau, după caz, sediu, executorul judecătoresc îi va înmâna actul unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuieşte cu destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa (când destinatarul locuieşte într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente şi nu este găsit la această locuinţă a sa, i se va comunica actul de procedură administratorului, portarului sau celui care, în mod obişnuit, îl înlocuieşte; în aceste cazuri, persoana care primeşte actul va semna dovada de primire, executorul judecătoresc certificându-i identitatea şi semnătura şi încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări)
  • în cazul în care lipsesc persoanele menționate la alineatul precedent, precum şi atunci când acestea, deşi prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile primele două proceduri,
  • când comunicarea actelor de procedură nu se poate face deoarece imobilul a fost demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuinţat ori destinatarul actului nu mai locuieşte în imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, executorul judecătoresc va raporta cazul grefei instanţei spre a înştiinţa din timp partea care a cerut comunicarea despre această împrejurare şi a-i pune în vedere să facă demersuri pentru a obţine noua adresă unde urmează a se face comunicarea. Procedura se socoteşte îndeplinită la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal.
  •  

Procedura se socoteşte îndeplinită la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal. Dacă se dorește transmiterea dintr-un stat membru UE în altul a unui act judiciar sau extrajudiciar în materie civilă sau comercială pentru a fi notificat sau comunicat unei persoane cu sediul / domiciliul în acel stat membru se va completa cererea de mai jos (existența unui element de extraneitate atrage aplicabilitatea Regulamentului CE nr. 1393/2007 al Parlamentului european și al Consiliului)

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms