Executarea silită a obligațiilor

La cererea persoanei interesate, respectiv a creditorului,
sau oricărei alte persoane căreia legea îi recunoaște acest drept

Executarea silită a obligațiilor

Constrângerea debitorului cu ajutorul organelor competente în vederea executării obligațiilor sale ce decurg dintr-un titlu executoriu constituie scopul final al executării silite.

Această procedură intervine în momentul în care subiectul pasiv al obligațiilor (debitorul) nu înțelege să își îndeplinească îndatoririle sale ce rezultă dintr-un înscris cărei legea îi conferă putere executorie (titlurile executorii). Astfel cum rezultă din dispozițiile Codului de procedură civilă, începerea procedurii de executare silită este marcată de momentul sesizării organului de executare.

În vederea efectuării executării silite legiuitorul a prevăzut cu titlu imperativ ca anumite condițiie de fond și de formă să fie respectate de titularul dreptului ce se solicită a fi realizat (creditorul):

 • existența unui RAPORT JURIDIC OBLIGAȚIONAL între creditor și debitor
 • existența unui CREANȚE CERTE, LICHIDE ȘI EXIGIBILE
 • justificarea CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII PROCESUALE
 • existența unei obligații NEEXECUTATE DE BUNĂVOIE
 • existența unui TITLU EXECUTORIU împotriva debitorului care să înglobeze raportul juridic obligațional, act ce trebuie depus în original sau copie legalizată
 • formularea și înregistrarea CERERII DE EXECUTARE adresată unui executor judecătoresc competent general, material și teritorial
 • achitarea TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU
 • depunerea ÎNSCRISURILOR ANUME PREVĂZUTE DE LEGE

EXECUTAREA INDIRECTĂ

Dispozițiile Codului de procedură civilă reglementează principalele raporturi execuţionale ce se nasc la data declanșării procedurii de executare silită, raporturi ce se concretizează în două modalităţi de executare silită, respectiv executarea silită directă cât şi executarea silită indirectă. În prezent, Codul de procedură civilă reglementează două forme de executare silită indirectă, respectiv: urmărirea mobiliară (art. 727-812 C.proc.civ.), ce include valorificarea bunurilor sechestrate, poprirea și urmărirea fructelor și veniturilor imobilelor şi urmărirea imobiliară (art. 813-863 C.proc.civ.).

1. SESIZAREA ORGANULUI DE EXECUTARE

CREANŢA: Dreptul creditorului de a pretinde de la debitor să dea, să facă sau să nu facă ceva, în concret creanța acestuia față de debitor, trebuie să îndeplinească condițiile certitudinii, lichidității şi exigibilității adică existenţa ei neîndoielnică să rezulte din însuşi titlul executoriu, obiectul ei să fie este determinat sau determinabil și obligaţia debitorului să fie ajunsă la scadenţă sau acesta să fie decăzut din beneficiul termenului de plată

TITLUL EXECUTORIU: Conform dispozițiilor legale în vigoare executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, în concret în baza unor hotărâri executorii hotărârile cu executare provizorie, hotărâri definitive, precum şi orice altor hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare (ex. titluri executorii europene, înscrisurile autentice notariale, titlurile de credit etc.) Trebuie precizat că părţile nu pot atribui, prin manifestarea lor de voinţă, valoare de titlu executoriu unui înscris, principiul libertăţii de voinţă a părţilor, cunoaşte limitările impuse de ordinea publică şi bunele moravuri.

CEREREA DE EXECUTARE: Executarea silită se poate declanşa, numai la cererea persoanei interesate, respectiv a creditorului, sau oricărei alte persoane căreia legea îi recunoaște acest drept. Cererea de executare silită la care se vor ataşa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, dovada achitării taxelor de timbru, precum şi, dacă este cazul, înscrisurile cerute de lege, trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă următoarele:


executorul judecătoresc căruia îi este adresată;


numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului, adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de către părţi, precum şi numărul de telefon, de fax ori altele asemenea (dacă cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată, dacă aceasta este făcută prin avocat sau consilierul juridic se va depune împuternicirea lor, potrivit legii iar dacă este făcută de reprezentantul legal se va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii sale; reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor, iar organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi ori altei entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie.)


bunul sau, după caz, felul prestaţiei datorate;


modalităţile de executare solicitate de creditor și semnătura, urmând a fi depusă personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori i se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

EFECTUAREA EXECUTĂRII

URMĂRIREA MOBILIARĂ Pentru realizarea creanţelor sale, creditorul va putea urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane, putând indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. În acest sens executorul judecătoresc îi poate cere debitorului, în condiţiile legii, lămuriri în scris în legătură cu bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află acestea și va putea cere celor care deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi, potrivit legii, să comunice în scris toate informaţiile necesare pentru efectuarea executării, fiind ținuți să declare întinderea obligaţiilor lor faţă de debitorul urmărit, eventuale modalităţi care le-ar putea afecta, sechestre anterioare, cesiuni de creanţă, subrogaţii, preluări de datorie, novaţii, precum şi orice alte acte sau fapte de natură să modifice conţinutul ori părţile raportului obligaţional sau regimul juridic al bunului deţinut, sub sancțiunile prevăzute de lege.

URMĂRIREA IMOBILIARĂ: Obiectul urmăririi silite imobiliare îl constituie bunurile care prin natura lor sunt de o așezare fixă, dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil (dreptul de a folosi bunul unei alte persoane, de a culege fructele acestuia, întocmai ca și proprietarul, însă cu obligația de a-i păstra substanţa), dreptul de superficie asupra unu bun imobil, în mod condiţionat (dreptul de a avea sau de a edifica o con strucţie pe terenul altuia, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă), dreptul de servitute, (odată cu fondul dominant căreia îi profită) bunurile accesorii, fructele și veniturile imobilului. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte datoria, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare similară celei evidenţiate la URMĂRIREA MOBILIARĂ.

ELIBERAREA / DISTRIBUIREA SUMELOR: Ultima etapă a executării silite indirecte este reprezentată de eliberarea şi distribuirea sumelor obținute din executare. Dispoziţiile legale prevăd situaţia în care la executarea silită a participat un singur creditor (în acest caz vorbim de eliberarea sumelor) şi cea în care la executarea silită au participat mai mulţi creditori sau au intervenit în cursul procesului (vorbind de distribuire).

ÎNCETAREA EXECUTĂRII

Executarea silită încetează dacă:

 1. s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii;
 2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri – în acest caz se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită (executorul judecătoresc îi va remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu);
 3. creditorul a renunţat la executare; (executorul judecătoresc îi va remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu);
 4. a fost desfiinţat titlul executoriu;
 5. a fost anulată executarea (executorul judecătoresc îi va remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu); În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt şi în drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului şi debitorului.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 668, a executat obligaţia de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceştia. Sunt cheltuieli de executare:

 1. taxele de timbru necesare declanşării executării silite;
 2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;
 3. onorariul avocatului în faza de executare silită;
 4. onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului;
 5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită;
 6. cheltuielile de transport;
 7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.

Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta. În cazul în care sumele stabilite nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu excepţia onorariului executorului judecătoresc, vor fi plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripţie. Pentru sumele stabilite încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât și pentru executorul judecătoresc.

EXECUTAREA DIRECTĂ

Dispozițiile Codului de procedură civilă reglementează principalele raporturi execuţionale ce se nasc la data declanșării procedurii de executare silită, raporturi ce se concretizează în două modalităţi de executare silită, respectiv executarea silită directă cât şi executarea silită indirectă. Executarea silită directă îmbracă trei forme: predarea silită a bunurilor mobile (art. 896-902 C.proc.civ.) și executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu face (art. 903-914 C.proc.civ.) ce se bucură de prezența dispozițiilor speciale privind executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori. Cele trei forme de executare silită directă constituie procedura aplicabilă în toate raporturile execuţionale, indiferent de calitatea creditorului sau debitorului. Conform art. 888 C.pr.civ. pot forma obiectul executării silite directe obligaţiile privind: lăsarea posesiei unui bun, predarea unui bun sau a folosinţei acestuia, evacuarea debitorului dintr-o locuinţă sau dintr-o altă incintă, desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau a altei lucrări, îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms